Kiếm Vũ
Top

GIỚI THIỆU CHUYỂN CHỨC

  Ngày đăng : 06-02-2018

                                                                                                                                                                             
1. Giới Thiệu:           

 • Người chơi đạt đến LV 95, thông qua làm nhiệm vụ [Thức Tỉnh] Hồng Hoang Phong Thần, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ thu thập đủ 4 thuộc tính để có thể chuyển chức.                                                 

2. Nhiệm Vụ:           

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ:  Người chơi đạt đến LV 95 sẽ thấy nhiệm vụ chuyển chức ở cột nhiệm vụ bên góc phải.
 • Nhiệm vụ:                                                
 1. Vào Hồng Hoang Tiên Giới (trạng thái chuyển chức, thuộc tính giảm, Chiến Lực chuyển đổi thành Thần Lực, mở thuộc tính mới)        Nhận nhiệm vụ, giết quái thuộc tính thổ, nhận thổ chi tinh hoa.
 2. Chú ý: chia làm 4 nhiệm vụ nhỏ, mỗi nhiệm vụ nhận mảnh thần thạch thuộc tính                                        
 3. Nhận mảnh thần thạch thuộc tính sẽ tăng thuộc tính chuyển chức, chuyển hoá thành thần lực 
 4. NPC giới thiệu: thổ khắc thuỷ, giết quái thuộc tính thuỷ, nhận thuỷ tinh hoa.
 5. NPC giới thiệ: thuỷ khắc hoả, giết quái thuộc tính hoả, nhận hoả tinh hoa.
 6. NPC giới thiệu: hoả khắc phong, giết quái thuộc tính phong, nhận phong tinh hoa.                                            

       

7.  Chuyển chức, chọn thuộc tính chức nghiệp để chuyển chức.

               8. . Khiêu chiến PB Tiên Giới Bí Cảnh, cảm nhận biến hoá của chức nghiệp                                            
               Chú ý : Trong giai đoạn nhiệm vụ, mỗi lần đổi 1 loại thuộc tính, chức nghiệp miêu tả và hình tượng sẽ đổi thành chức nghiệp tương ứng.   


  Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Phong, Phong khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ 

Chú ý: Chưa chuyển chức không thể vào map dã ngoại, chỉ được thao tác ở thành biên cảnh

Chú ý: Thành biên cảnh chỉ người chơi server này vào, server khác không được vào

3. Các Thông Tin Cần Lưu Ý:

 • Sau thời gian 7 ngày, tính từ thời điểm chuyển chức mới được chuyển thức lại.
 • Khi chuyển chức thành giới tính khác với hiện tại, sẽ hiện ra bảng xác nhận chuyển giới, xác nhận xong sẽ chuyển chức và chuyển giới luôn.
 • Trong phiên bản hiện tại, sau khi chuyển chức xong, người chơi sẽ chơi song song 2 nhân vật, bao gồm nhân vật cũ và nhân vật mới chuyển chức. Nhân vật mới chuyển chức sẽ được thiết lập ở LV 1 và chỉ có tác dung khi vào map Hồng Hoang. Khi trợ lại map cũ thì sẽ xuất hiện tại nhân vật cũ.

Phiên bản hiện tại, nhân vật chuyển chức chỉ áp dụng khi vào map Hồng Hoang

 • Sau khi chuyển chức xong thì không thể chuyển giới.

                                                    

Chat với chúng tôi