Kiếm Vũ
Top

HOẠT ĐỘNG TỤ BẢO BỒN

  Ngày đăng : 17-04-2017
  • Thời gian: Trong 7 ngày mở server
  • Tụ Bảo Bồn sau khi nạp sẽ hoàn trả 10% vàng khóa , vàng khóa hoàn trả sẽ tự động đưa vào trong Tụ Bảo Bồn
  • Hoàn thành nhiệm vụ chỉ định có thể tăng vàng hóa trong Tụ Bảo Bồn
  • Toàn server Tụ Bảo Bồn đạt đến số lượng vàng khóa nhất định thì tất cả người chơi đều có thể nhận miễn phí Quà Lì Xì
  • 24h mỗi ngày vàng khóa của Tụ Bảo Bồn sẽ gửi qua thư

Chat với chúng tôi