Kiếm Vũ
Top

QUY TẮC GỘP SERVER

  Ngày đăng : 02-08-2017

1. Đăng nhập game:

 • Sau khi gộp sv, người chơi của các máy chủ vẫn đăng nhập như cũ. Nếu người chơi 2 server đều có nhân vật, thì chọn server tương ứng để vào game.

2. Quy tắc tên:

 • Sau khi gộp server người chơi kiểm tra xem có bị trùng tên nhân vật
 • Nhân vật trùng tên thì trước tên nhân vật sẽ thêm tên server; VD: s10.tên nv  s11.tên nv
 • Đồng thời sẽ gửi tặng 1 thẻ đổi tên cho các nhân vật trùng tên qua thư

3. Quy tắc bảng xếp hạng:

Xoá thông tin bảng xếp hạng các server, sau khi gộp server sẽ cập nhập lại số liệu bảng xếp hạng.

Gồm:

(1)Sau khi gộp server cập nhật lại số liệu của server

(2)Sau khi gộp server cập nhật lại số liệu liên sv

4. Quy tắc nhân vật:

 • Sau khi gộp sv sẽ giữ lại các thông tin nhân vật.

5. Quy tắc các hệ thống:

BOSS Thế Giới

 • Xoá trạng thái BOSS thế giới cũ, sau khi gộp server sẽ làm mới hiển thị lại.

Tăng bậc Điểm Chúc Phúc

 • Giữ lại thông tin điểm chúc phúc. (thời gian đếm ngược sẽ không dừng lại)

Bảng giang hồ

(1)Xếp hạng theo quy tắc cũ, server trước sẽ xếp trước; VD: s1-hạng 1  s2-hạng 1, sau khi gộp sv  s1-hạng 1 → Hạng 1, s2-hạng 1 → Hạng 2

(2)Giữ lại trạng thái nhận mỗi ngày

(3)Giữ lại số lần đã tấn công mỗi ngày

Chiến Trường Liên Đấu

 • Giữ lại dữ liệu liên quan đến chiến trường liên đấu, gồm cấp bậc、số lần tham gia hôm trước, nhận Chiến Công , đổi, số lượng.

Thông tin bang chiến

(1)Giữ lại thông tin bang phái chiến thắng của server tương ứng (gồm danh hiệu)

(2)Sau khi gộp sv lần đầu tiến hành bang chiến sẽ xoá thông tin bang phái chiến thắng lần trước.

Hảo hữu

 • Giữ lại danh sách hảo hữu/danh sách ẩn.

Bang

(1)Giữ lại các liên quan của bang gồm cống hiến, cấp kỹ năng bang, cấp cờ, cấp thần thú.

(2)Sau khi gộp sv nếu tên bang có bị trùng, tên bang bị trùng sẽ thêm tên server (tên server dựa theo server của bang chủ).

VD: s199 ThanhLong, nếu sau khi gộp sv có tình trạng trùng tên, tên bang sẽ đổi thành“s199.ThanhLong”.

(3)Bang bị đổi tên, hệ thống sẽ gửi 1 thẻ đổi tên bang cho bang chủ.

Chợ

(1)Sau khi gộp sv cập nhật lại dữ liệu

(2)Giữ lại thông tin ký gửi chợ.

Ghi chú:trước khi gộp sv sẽ cưỡng chế gỡ hết tất cả vật phẩm xuống, thông qua thư gửi lại cho người chơi.

Sảnh phúc lợi

Giữ lại hoạt động và dữ liệu của mỗi server, và mở hoạt động gộp server.

Hoạt động

 • Giữ lại dự liệu nhận quà của hoạt động (gồm hoạt động vận hành, quà phụ bản, quà phụ bản chưa nhận, thư quà)
 • Giữ lại mức tiêu phí, mức nạp của hoạt động.
 • Giữ lại tích điểm và số lần nhận của hoạt động(như vòng quay may mắn, đập trứng điên cuồng, Phúc Lợi-Rút Thưởng)
 • Giữ lại tiến độ hoạt động(như Bá Hoàng Tiên Cảnh)

Ghi danh

 • Giữ lại log ghi danh.

Thiên Mệnh

 • Giữ lại dữ liệu nhận quà và kích hoạt của Thiên Mệnh

Kiếm Vũ

 • Giữ lại exp kiếm vũ, cấp, huyễn hoá.

hệ thống VIP

 • Tất cả tượng sẽ mất hết, hôm sau dựa theo quy tắc sẽ dựng lại.

Phụ bản

 • Giữ lại số lần khiêu chiến và số đợt qua ải
 • Xoá bảng xếp hạng Vấn Đỉnh, sau khi gộp sv dựa theo khiêu chiến của người chơi cập nhật lại

Nhiệm vụ

 • Giữ lại tiến độ nhiệm vụ chính, hàng ngày, bang, nhiệm vụ treo thưởng

Đồ giám

 • Sau khi gộp sv giữ lại tiến độ đồ giám nhân vật

BUFF

 • Sau khi gộp sv giữ lại trạng thái buff của nhân vật(như x1.5, x2)
 • Chú ý: Đếm ngược BUFF sẽ không dừng lại, sau khi kết thúc gộp sv thời gian vẫn còn sẽ giữ lại trạng thái

Thư

 • Sau khi gộp sv giữ lại thư của nhân vật, không xoá đi

Hệ thống VIP

 • Sau khi gộp server giữ lại cấp vip và mức nạp, giữ lại log nhận quà vip

6. Xoá nhân vật

 • Xoá nhân vật có cấp nhỏ hơn cấp 60, trong 15 ngày không đăng nhập không nạp vàng  (đủ hết 3 điều kiện trên sẽ xóa)
Chat với chúng tôi