Kiếm Vũ
Top

THÁNH THƯƠNG & CỬU U CHIẾN TRƯỜNG

  Ngày đăng : 23-09-2017

Thông qua nhiệm vụ Thức Tỉnh, thiếu hiệp sẽ có thể thu thập 8 món Thần Khí Thánh Thương sẽ kích hoạt bộ trang bị thuộc tính, tăng lực chiến nhân vật.

 

Thần Khí cần phải dùng Mô Cụ từng bậc nâng cấp, Với Mô Cụ, thiếu hiệp sẽ phải thông qua tham gia Cửu U Chiến Trường nhận được.

 

Mô Cụ còn dư có thể phân giải, khi phân giải sẽ có xác suất nhất định nhận được mảnh Thần Khí đi đổi Mô Cụ mình cần

 

Thông qua thu thập Bá Hoàng Hồng Trang cũng nhận được bộ trang bị thuộc tính.

 

Thu thập 8 món Thần Khí tương ứng cấp sẽ kích hoạt hình tượng Thánh Thương mới và nhận được hiệu quả kỹ năng Bách Tà Bất Xâm, có lợi khi khiêu chiến Cửu U Chiến Trường cấp cao.

 

Bộ trang bị thuộc tính khác nhau sẽ cộng dồn.

 

Sau khi kích hoạt Thần Khí Thánh Thương sẽ kích hoạt Kỹ Năng Thánh Thương, đồng thời có thể tiến hành tăng bậc Thánh Thương để nâng cao thuộc tính.

 

Tăng bậc Thánh Thương cần Đá Tăng Bậc Thánh Thương, có thể vào Tiệm để mua.

Thông qua Cửu U Chiến Trường có thể thu thập được Mô Cụ tương ứng,đá tăng bậc Thần Khí,mảnh Thần Khí dùng để tăng bậc Thánh Thương.

 

Cửu U Chiến Trường là khu vực chiến đấu liên server, có thể lập đội để tham gia.Tùy thuộc cấp Thủ Lĩnh Trung Lập Liên SV sẽ cần hao lượng Khiêu Chiến Lệnh khác nhau để có thể khiêu chiến.

 

 

Mỗi ngày sẽ được nhận 15 Khiêu Chiến Lệnh miễn phí (nếu xài không hết qua ngày sau nhận tiếp sẽ được cộng dồn.

 

Nếu sử dụng hết số Khiêu Chiến Lệnh miễn phí trong ngày có thể mua them Khiêu Chiến Lệnh để tiếp tục tham gia.

 

Quà Rơi: Sau khi thủ lĩnh tử vong thì quà rơi ra chỉ có các thành viên trong đội của Thủ Lĩnh Quy Thuộc Giả mới được nhặt.

 

Quà Tham Gia: Khi thủ lĩnh tử vong người chơi trong giao diện đều nhận được quà tham gia

Khi nộ khí Thánh Thương đầy (góc phải dưới màn hình) sẽ kích hoạt Thần Khí Thánh Thương, có thể vào giao diện Cài Đặt để tùy chỉnh Tự Dùng Kỹ Năng Thánh Thương.

 

 

Chat với chúng tôi